WwW.Alidauti.tk
  plani shkoll.Bazat rregullimit automatik
 
  Plani global i lëndës ''BAZAT E RREGULLIMIT AUTOMATIK ''për kl.IV-7- viti shkollor 2007/2008    
                   
Nr.rend TITULLI I NJËSIS MËSIMORE TËRSIS DHE NËNTËRSIS                                            FONDI VJETOR
    ZHVILLIM PËRFORCIM USH. PRAKTIKE. USH. ME SHKR. PËRSËRITJE SISTEMATIZIM   GHITHSEJ
1 Njoftimi me lëndën 6             6
2 Shëndrruesit matës  13       5     18
3 Detektori i sinjalit të gabimit 5       1     6
4 Përforcuesit 2       1     3
5 Rregullatori 7       3     10
6 Elementi egzekutues 3             3
7 Rregullimi i objektit 2       1     3
8 Sistemet e automatizuara 7       2     9
9 Stabiliteti i sistemit 3       2     5
10 Kontrollerët me logjik programuese PLC 20       10     30
11 Ushtrimet laboratorike 31             31
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Gjithësej 99       25     124
                   
  ARSIMTARI I LËNDËS:         DREJTORI I SHKOLLËS:
  prof.Ali Dauti         _____________________
                   

PLANI OPERATIV VJETOR NGA LËNDA ''BAZAT E RREGULLIMIT AUTOMATIK ''për kl-IV-7- TË VITIT SHKOLLOR  2007/2008
                     
Nr i or Maji   NJËSIA MËSIMORE Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
1 Shtator 1 Hyrje-Kuptimi dhe definicioni i automatizimit zhvillim monolog                                               BAZAT E RREGULLIMIT AUTOMATIK                                         SISTEMET E AUTOMATIZIM Klasa                                          SHKUMSI DRRASA SKICAT   
1 2 Përdorimi dhe rëndsia e automatizimit zhvillim monolog Klasa  
1 3 Aplikimi i automatiyimit me përparsi dhe mangsi zhvillim monolog Klasa  
1 4-a-b Njoftimi me elementet, paisjet dhe rregullimin e qarkut matës ush.lab demost Klasa  
1 5 Sistemi automatik i dirigjimit dhe rregullimit,klasifikimi i S.D.A. zhvillim monolog Klasa  
1 6 Paraqitja e bllok skemës SRRA,shembujt praktik të aplikimit  zhvillim monolog Klasa  
1 7 Funksioni transmetues  zhvillim monolog Klasa  
1 8-a-b Inçizimi i karekteristikave i shëndrruesit poteciometrik për matje ush.lab demost Klasa  
2 Shtator 9 Qëllimi,klasifikimi dhe konstruksioni i shëndrruesit matës zhvillim monolog Klasa  
2 10 Qëllimi,klasifikimi dhe konstruksioni i shëndrruesit matës zhvillim monolog Klasa  
2 11 Qëllimi,klasifikimi dhe konstruksioni i shëndrruesit matës përsëritje bashkbis Klasa  
2 12-a-b Inçizimi i karekteristikave i shëndrruesit poteciometrik për matje ush.lab demost Klasa  
2 13 Karakteristikat statike dhe shëndrruesit matës zhvillim monolog Klasa  
2 14 Karakteristikat statike dhe shëndrruesit matës zhvillim monolog Klasa  
2 15 Karakteristikat statike dhe shëndrruesit matës përsëritje bashkbis Klasa  
2 16-a-b Inçizimi i karekteristikave i shëndrruesit foto rezistenc ush.lab demost Klasa  
2 Tetor 17 Linerealizimi i ndrishimit këndor zhvillim monolog Klasa  
2 18 Linerealizimi i ndrishimit këndor zhvillim monolog Klasa  
2 19 Linerealizimi i ndrishimit këndor përsëritje bashkbis Klasa  
2 20-a-b Inçizimi i karekteristikave i shëndrruesit induktiv ush.lab demost Klasa  
2 21 Shpejtësia këndore, forca zhvillim monolog Klasa  
2 22 Shpejtësia këndore, forca zhvillim monolog Klasa  
2 23 Shpejtësia këndore, forca përsëritje bashkbis Klasa  
2 24-a-b Inçizimi i karekteristikave i shëndrruesit kapacitiv ush.lab demost Klasa  
2 Tetor 25 Shëndrruesit matës të temperaturës,shtypjes,nivelit, rrjedhjes etj zhvillim monolog Klasa  
2 26 Shëndrruesit matës të temperaturës,shtypjes,nivelit, rrjedhjes etj zhvillim monolog Klasa  
2 27 Shëndrruesit matës të temperaturës,shtypjes,nivelit, rrjedhjes etj përsëritje bashkbis Klasa  
2 28-a-b Inçizimi i karekteristikave i shëndrruesit të temperaturës  zhvillim monolog Klasa  
3 29 Qëllimi,klasifikimi dhe konstruksioni principi i punës së sinjalit tëgabimit zhvillim monolog Klasa  
3 30 Qëllimi,klasifikimi dhe konstruksioni principi i punës së sinjalit tëgabimit zhvillim monolog Klasa  
3 31 Karakteristikat statike  zhvillim monolog Klasa  
Nr i or Maji Nr.ren.i orës NJËSIA MËSIMORE Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
3 Nëntor 32-a-b Inçizimi i karekteristikave i shëndrruesit të temperaturës  ush.lab demos                              BAZAT E RREGLLIMIT AUTOMATIK                                                     Rregullim automatik  Klasa                                              Shkumsi,tabela,skicat,etj  
3 33 Karakteristikat statike përsëritje bashkbis Klasa  
3 34 Aplikimi i rrymës,tensionit të ndryshimit zhvillim monolog Klasa  
3 35 Frekuencat kohore të detektorit zhvillim monolog Klasa  
4 36-a-b Inçizimi i karekteristikave  përforcuesit ush.lab demos Klasa  
4 37 Qëllimi, klasifikimi ,konstrukcioni i përforcuesit zhvillim monolog Klasa  
4 38 Principi i punës elektronik, magnetik dhe përforcuesi elk. makinerik zhvillim monolog Klasa  
4 39 Principi i punës elektronik, magnetik dhe përforcuesi elk. makinerik përsëritje bashkbis Klasa  
4 Nëntor 40-a-b Inçizimi i karekteristikave  përforcuesit ush.lab demos Klasa  
5 41 Rroli dhe rëndsia e rregullatorve në S.RR.A zhvillim monolog Klasa  
5 42 Klasifikimi dhe aplikimi i rregullatorve zhvillim monolog Klasa  
5 43 Klasifikimi dhe aplikimi i rregullatorve përsëritje bashkbis Klasa  
5 44-a-b Inçizimi karakteristikave të rrymës dhe tensionit diskriminatorë ush.lab demos Klasa  
5 45 Konstruksioni, principi i punës së regullatorëve zhvillim monolog Klasa  
5 46 Karakteristikat dinamike,statike dhe kontinuale të rregullatorëve 2-3 zhvillim monolog Klasa  
5 47 Karakteristikat dinamike,statike dhe kontinuale të rregullatorëve 2-3 përsëritje bashkbis Klasa  
5 Dhjetor  48-a-b Inçizimi i karakteristikave të rregullatorëve  ush.lab demos Klasa  
5 49 Rregullatorët kontinual me operacionet përforcuese  zhvillim monolog Klasa  
5 50 Rregullatorët propercional,intergral dhe defirencial zhvillim monolog Klasa  
5 51 Rregullatorët të kombinuar R-I, R-D dhe R-I-D zhvillim monolog Klasa  
5 52-a-b Inçizimi i karakteristikave të rregullatorëve intergral (RR-I) ush.lab demos Klasa  
5 53 Rregullatorët të kombinuar R-I, R-D dhe R-I-D përsëritje bashkbis Klasa  
5 54 Qëllimi, klasifikimi ,konstrukcioni,principi i punës i elementeve egzetuse zhvillim monolog Klasa  
6 55 Aplikimi i servomotorëve zhvillim monolog Klasa  
6 Dhjetor  56-a-b Inçizimi i karakteristikave të rregullatorëve diperencial (R-D) ush.lab demos Klasa  
6 57 Elementet e komutatorëve karakteristikat dhe reduktorët  zhvillim monolog Klasa  
7 58 Definicioni I objektit të rregullimit dhe dirigjimit automatik zhvillim monolog Klasa  
7 59 Klasifikimi dhe disa shembuj zhvillim monolog Klasa  
7 60-a-b Inçizimi i karakteristikave të rregullatorëve diperencial (R-D) ush.lab demos Klasa  
7 61 Klasifikimi dhe disa shembuj përsëritje bashkbis Klasa  
8 62 Rregullimi I madhsive të proçesit  zhvillim bashkbis Klasa  
Nr i or Maji Nr.ren.i orës   Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
9 Janar 63 Rregullimi I madhësive të proçesit zhvillim monolog                                            Bazat e rregullimit automatik                                              Rregullim automatik-Makinat elektrike  Klasa                                          SHKUMSI DRRASA.SKICAT,ETJ  
9 64-a-b Inçizimi I karakteristikave të rregullatorëve (D-I) ush.lab demos Klasa  
9 65 Rregullimi I madhësive të proçesit të temperaturës përsëritje bashkbis Klasa  
9 66 Rregullimi I shpejtësisë këndore  zhvillim monolog Klasa  
9 67 Rregullimi I shpejtësisë këndore përsëritje bashkbis Klasa  
9 68-a-b Inçizimi I karakteristikave të rregullatorëve (D-I) ush.lab demos Klasa  
9 69 Rregullimi I nivelit zhvillim monolog Klasa  
9 70 Rregullimi I shtypjes  zhvillim monolog Klasa  
9 Janar 71 rregullimi I rrjedhjes  zhvillim monolog Klasa  
9 72-a-b Rregullatori me dy dhe tri pozita ush.lab demos Klasa  
9 73 Rregullimi I nivelit dhe rrjedhjes përsëritje bashkbis Klasa  
9 74 Kuptimet themelore të stabilitetit të sistemit stabil dhe jo stabil zhvillim monolog Klasa  
9 75 Kuptimet themelore të stabilitetit të sistemit stabil dhe jo stabil përsëritje bashkbis Klasa  
9 76-a-b Rregullimi I shpejtësisë së MRr një kahor me rregullatorin inpuksiv ush.lab demos Klasa  
9 77 Diagrami I bodit zhvillim monolog Klasa  
9 78 Shqyrtimi I stabilitetit të sistemit të rregullimit A,me diagram të bodit zhvillim monolog Klasa  
9 Shkurt 79 Shqyrtimi I stabilitetit të sistemit të rregullimit A,me diagram të bodit përsëritje bashkbis Klasa  
9 80-a-b Rregullimi I shpejtësisë së MRr një kahor me rregullatorin inpuksiv ush.lab demos Klasa  
10 81 Njoftimi me të arriturat e proçeseve të automatizuar zhvillim monolog Klasa  
10 82 Mbikqyrja e aritekturës së sistemeve drejtuese zhvillim monolog Klasa  
10 83 Mbikqyrja e aritekturës së sistemeve drejtuese përsëritje bashkbis Klasa  
10 84-a-b Inçizimi I karakteristikave të proçeseve të auto në simulatorim e SRrA ush.lab demos Klasa  
10 85 Hyrje në PLC (pllejsit) zhvillim monolog Klasa  
10 86 Konfiguracioni I hartverit zhvillim monolog Klasa  
10 Shkurt 87 Mënyra e programimit PVC zhvillim monolog Klasa  
10 88-a-b Inçizimi I karakteristikave të proçeseve të auto në simulatorim e SRrA ush.lab demos Klasa  
10 89 Mënyra e programimit PVC përsëritje bashkbis Klasa  
10 90 Programimi në llader zhvillim monolog Klasa  
10 91 Modulet e nën programeve dhe lladerët zhvillim monolog Klasa  
10 92-a-b Njohja e PLC dhe përkufizimi I programeve të pllejsit  ush.lab demos Klasa  
10 93 Modulet e nën programeve dhe lladerët përsëritje bashkbis Klasa  
Nr i or Maji Nr.ren.i orës   Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
10 Mars 94 Përkufizimi I pllejsve PLC ,modulatori I CPU (modulet hyrse dhe dalëse) zhvillim monolog                                            Bazat e rregullimit automatik                                              Rregullim automatik-Makinat elektrike  Klasa                                          SHKUMSI DRRASA.SKICAT,ETJ  
10 95 Displlei editor (HMI) makinat ndërmjetsuese (intervejsti numerik)  zhvillim monolog Klasa  
10 96-a-b Njohja e pllejsit PLC, përkufizimi I programeve të pllejsit  ush.lab demos Klasa  
10 97 Përkufizimi I pllejsve PLC ,modulatori I CPU (modulet hyrse dhe dalëse) përsëritje bashkbis Klasa  
10 98 Grafika dhe teksti në displlejin PLC zhvillim monolog Klasa  
10 99 Puna me displlein zhvillim monolog Klasa  
10 100-a-b Lidhja e senzorëve me pjjellsit PLC ush.lab demos Klasa  
10 101 Puna me displlein përsëritje bashkbis Klasa  
10 Mars 102 Hapsira adresuese PLC zhvillim monolog Klasa  
10 103 Editorët e ndryshëm  zhvillim monolog Klasa  
10 104-a-b Kërkesa e analizave të parametrave dhe zgjidhja e problemeve sekue ush.lab demos Klasa  
10 105 Elementet, operatorët dhe blloqët funksional  zhvillim monolog Klasa  
10 106 Elementet, operatorët dhe blloqët funksional  përsëritje bashkbis Klasa  
10 107 Llojet e kumunikimit zhvillim monolog Klasa  
10 108-a-b Kërkesa e analizave të parametrave dhe zgjidhja e problemeve sekue ush.lab demos Klasa  
10 109 Lidhja e shumë pjjejsve në rrjetë  zhvillim monolog Klasa  
10 Prill 110 Telefonia mobile dhe pjellsit PLC zhvillim monolog Klasa  
10 111 Telefonia mobile dhe pjellsit PLC përsëritje bashkbis Klasa  
10 112-a-b Përpunimi I gjendjes alarmuese dhe arkivimi ush.lab demos Klasa  
10 113 Porosia ( mesazhet SMS) zhvillim monolog Klasa  
10 114 Modemet e simensit TC35  dhe MC35 zhvillim monolog Klasa  
10 115 Programimi në lladër SMS zhvillim monolog Klasa  
10 116-a-b Komunikimi me pllejsit PLC ush.lab demos Klasa  
10 117 Programimi në lladër SMS përsëritje bashkbis Klasa  
10 Maj 118 Hyrja në punë me sistemin skada  zhvillim monolog Klasa  
10 119 Hyrja në punë me sistemin skada  përsëritje bashkbis Klasa  
10 120-a-b Porosia e simensit, konfurgacioni I pllejsit PLC për punt me mesazhet  ush.lab demos Klasa  
10 121 Përkufizimi programues I skadës VIP, VIN, 5,50 skada zhvillim monolog Klasa  
10 122 Përkufizimi programues I skadës VIP, VIN, 5,50 skada përsëritje bashkbis Klasa  
10 123 Porosia ( mesazhet SMS ) autorizimi i pranuesit të mesazhit SMS përsëritje bashkbis Klasa  
10 124-a-b Leximi I vlerave  të rrugës sms, si dhe dirigjimi gjatë nisjes SMS ush.lab demos Klasa  

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=