WwW.Alidauti.tk
  plani shkoll.Aplikimi i kompjuterve
 

                       
                       
  Plani global I lëndës 'Aplikimi I kompjuterave në elektroteknikë '' për kl.II-7-8-viti shkollor 2007/2008   
                       
  Nr.rend TITULLI I NJËSIS MËSIMORE TËRSIS DHE NËNTËRSIS                                            FONDI VJETOR  
      ZHVILLIM PËRFORCIM USH. PRAKTIKE. USH. ME SHKR. PËRSËRITJE SISTEMATIZIM   GHITHSEJ  
  1 Sistemet kompjuterike     6         6  
  2 Komunikimet kompjuterike     4         8  
  3 Mikrsoft Excell     14         14  
  4 Mikrsoft  Pover Paint     8         8  
  5 Protelli     30         30  
  6 Elektronik Work Bench     12         12  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    Gjithësej     74         74  
                       
                       
                       
    ARSIMTARI I LËNDËS:       DREJTORI I SHKOLLËS:      
    prof.Ali Dauti       _____________________      
                       
                       
Nr i or Maji Nr.ren.i orës Titulli I njësisë mësimore Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
1          SHTARORI 1-Jan Struktura ekompjuterit ushtrime demost                                             Aplikimi I kompjuterve në elektroteknikë                                                    Informatika kabinet                                           Kompjutri,skeneri ,shtypsi etj  
1 2 Struktura ekompjuterit ushtrime demost kabinet  
1 3 Baza e kompjuterave,komponetet ushtrime demost kabinet  
1 4 Baza e kompjuterave,komponetet ushtrime demost kabinet  
1 5 Softveri ushtrime demost kabinet  
1 6 Softveri ushtrime demost kabinet  
2 7 Rrjeti kompjuterik ushtrime demost kabinet  
2 8 Klasifikimi i rrjetit kompjuteristik ushtrime demost kabinet  
2          TETORI 9 Interneti ushtrime demost kabinet  
2 10 Interneti ushtrime demost kabinet  
3 11 Startimi me programin Ms.Excel ushtrime demost kabinet  
3 12 Startimi me programin Ms.Excel ushtrime demost kabinet  
3 13 Elementet e punës në dritaren e Excelit ushtrime demost kabinet  
3 14 Elementet e punës në dritaren e Excelit ushtrime demost kabinet  
3 15 Shenimi i të dhënave në tabel teksti ushtrime demost kabinet  
3 16 Shenimi i të dhënave në tabel teksti ushtrime demost kabinet  
3          NËNDORI 17 Formatizimi i të dhënave ushtrime demost kabinet  
3 18 Formatizimi i të dhënave ushtrime demost kabinet  
3 19 Ruajtja e dukumentit ushtrime demost kabinet  
3 20 Ruajtja e dukumentit ushtrime demost kabinet  
3 21 Startimi me dukumentin e ruajtër ushtrime demost kabinet  
3 22 Shtypja e dukumentit ushtrime demost kabinet  
3 23 Shtypja e dukumentit në grafikone ushtrime demost kabinet  
3 24 Lidhja e programit Excel me programe të tjerë ushtrime demost kabinet  
4   25 Startimi me program in Pover Paint ushtrime demost kabinet  
4 26 Ruajtja e prezentimit ushtrime demost kabinet  
4 27 Elementet e punës në dritaren e Pover Point ushtrime demost kabinet  
4 28 Puna me prezentime ushtrime demost kabinet  
4 29 Formatizimi i sllajdeve ushtrime demost kabinet  
4 30 Animacionet ushtrime demost kabinet  
4 31 Akcionet-Tranzicionet ushtrime demost kabinet  
                       
                       
  PLANI OPERATIV VJETOR NGA LËNDA'' Aplikimi I kompjuterve në elektroteknikë'' PËR VITIN   II-7-8-  TË VITIT SHKOLLOR  2007/2008
                       
  Nr i or Maji Nr.ren.i orës Titulli I njësijës mësimore Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
  4     Dhjetor 32 Paraqitja e prezenimeve ushtrime demost                                            Aplikimi I kompjuterve në elektroteknikë-viti  II                                                              Informatika kabinet                                            Kompjuterat.skeneri.shtypsi etj  
  5 33 Startimi i programit Protell ushtrime demost kabinet  
  5 34 Startimi i programit Protell ushtrime demost kabinet  
  5 35 Startimi i programit Protell ushtrime demost kabinet  
  5 36 Startimi i programit Protell ushtrime demost kabinet  
  5 37 Skemat,dukomentacinet editori sch ushtrime demost kabinet  
  5 38 Skemat,dukomentacinet editori sch ushtrime demost kabinet  
  5 39 Skemat,dukomentacinet editori sch ushtrime demost kabinet  
  5   40 Skemat,dukomentacinet editori sch ushtrime demost kabinet  
  5 41 Skemat,dukomentacinet editori sch ushtrime demost kabinet  
  5 42 Skemat,dukomentacinet editori sch ushtrime demost kabinet  
  5 43 Skemat,dukomentacinet editori sch ushtrime demost kabinet  
  5 44 Skemat,dukomentacinet editori sch ushtrime demost kabinet  
  5 45 Lidhja sch dhe rcb editor ushtrime demost kabinet  
  5 46 Lidhja sch dhe rcb editor ushtrime demost kabinet  
  5 47 Lidhja sch dhe rcb editor ushtrime demost kabinet  
  5         Janar 48 Lidhja sch dhe rcb editor ushtrime demost kabinet  
  5 49 PCB- editori ushtrime demost kabinet  
  5 50 PCB- editori ushtrime demost kabinet  
  5 51 PCB- editori ushtrime demost kabinet  
  5 52 PCB- editori ushtrime demost kabinet  
  5 53 Vizatimi me komponete ushtrime demost kabinet  
  5 54 Vizatimi me komponete ushtrime demost kabinet  
  5 55 Vizatimi me komponete ushtrime demost kabinet  
  5   56 Vizatimi me komponete ushtrime demost kabinet  
  5 57 Shtypja e dukumentit PCB ushtrime demost kabinet  
  5 58 Shtypja e dukumentit PCB ushtrime demost kabinet  
  5 59 Shtypja e dukumentit PCB ushtrime demost kabinet  
  5 60 Shtypja e dukumentit PCB ushtrime demost kabinet  
  5 61 Shenbuj të tjerë ushtrime demost kabinet  
  5 62 Shenbuj të tjerë ushtrime demost kabinet  
                       

                       
                       
  PLANI OPERATIV VJETOR NGA LËNDA''Aplikimi I kompjuterve në elektroteknikë '' PËR VITIN   II-7-8-  TË VITIT SHKOLLOR  2007/2008
                       
  Nr i or Muaji Nr.ren.i orës Titulli I njësisë mësimore Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
  6     63 Fillimi i punës me programin Work Bensch ushtrime demost                            Aplikimi I kompjuterve në elektroteknikë                                                               Informatika kabinet                                        Kompjuteri,skeneri,shtypsi etj  
  6 64 Librarija-bibloteka ushtrime demost kabinet  
  6 65 Tollbari, shiriti me vegla ushtrime demost kabinet  
  6 66 Memorja POP-UP ushtrime demost kabinet  
  6 67 Vizatimi i skemave elektrike ushtrime demost kabinet  
  6 68 Vizatimi i skemave elektrike ushtrime demost kabinet  
  6 69 Shfrytzimi i dukumentave ushtrime demost kabinet  
  6 70 Shfrytzimi i dukumentave ushtrime demost kabinet  
  6   71 Shtypja e dukumentit ushtrime demost kabinet  
  6 72 Shtypja e dukumentit ushtrime demost kabinet  
  6 73 Analiza ushtrime demost kabinet  
  6 74 Përfundimi i notave ushtrime demost kabinet  
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
               
               
                 
               
               
               
               
               
               
                       

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=