WwW.Alidauti.tk
  pl.shkoll.kompjuterët
 
  SHKOLLA E MESME "SEZAI SURROI"-BUJANOC- drejtimi ELEKTROTEKNIK I KOMPJUTERËVE            
                       
    PLANI OPERATIV VJETOR NGA LËNDA ''KOMPJUTERËT -'' për kl -III-7- TË VITIT SHKOLLOR  2007/2008  
                       
  Nr.rend TITULLI I NJËSIS MËSIMORE TËRSIS DHE NËNTËRSIS                                            FONDI VJETOR  
      ZHVILLIM PËRFORCIM USH. PRAKTIKE. USH. ME SHKR. PËRSËRITJE SISTEMATIZIM   GHITHSEJ  
  1 Hyrje 3 1 2         6  
  2 Paraqitja dhe organizimi I të dhënave 8 2 3         13  
  3 Bllok skema e kompjuterit  4 1           5  
  4 Njësia qendrore proçesorike 5 1 6         12  
  5 Memoria  5 1 3         9  
  6 Nën sistemet hyrëse, dalëse 17 4 8         29  
  7 Mediumi për ruajtjen e të dhënave  10 2 6         18  
  8 Zbatimi I kompjuterit  1 3 4         8  
  9 Mirëmbajtja e kompjuterit 2   3         5  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
      57 13 35         105  
                       
                       
    ARSIMTARI I LËNDËS:       DREJTORI I SHKOLLËS:      
    prof.Ali Dauti       _____________________      
                       
                       
Nr i or Muaji Nr.ren.i orës NJËSIA MËSIMORE Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
1          Shtator 1 Të dhënat dhe informatat. Përpunimi I të dhënave. zhvillim dialog                                 Kompjuterët pë vitin e tretë (III)                       Informatika,telekomunikacion,rregullim automatik etj                                                   Klasa dhe kabineti          Shkumsi,tabela,libri,kompjutri,dhe mjetet e nevojshme etj  
1 2 Paisja për përpunimin e të dhënave  zhvillim dialog  
1 3 Zhvillimi historik I të dhënave zhvillim dialog  
1 4 Përsëritje mbi të dhënat  përforcim bashkbis  
2 5 Ndarja e sistemeve kompjuterike  zhvillim dialog  
2 6 Paraqitja diskrete e të dhënave zhvillim dialog  
2 7 Paraqitja numerike e të dhënave zhvillim dialog  
2 8 Kodet standarde zhvillim dialog  
2            Tetor 9 Përsëritje e njësive: 5-8 përforcim bashkbis  
2 10 Artibutet e objektit të vështrimit zhvillim dialog  
2 11 Radhitja dhe struktura e tij zhvillim dialog  
2 12 Përshkrimi I formateve dhe radhitja e datotekave zhvillim dialog  
2 13 Përshkrimi I formateve dhe radhitja e datotekave zhvillim dialog  
2 14 Përsëritje e njësive: 9-14 përforcim bashkbis  
3 15 Bllok skema e kompjuterit zhvillim dialog  
3 16 Njësitë funksionale, njësitë hyrëse dhe dalëse zhvillim dialog  
3           Nëntor 17 Njësia dirigjuese dhe artimetike logjike (ALU) zhvillim dialog  
3 18 Memoria, principi I punës zhvillim dialog  
3 19 Përsëritje e njësive: 15-18 përforcim bashkbis  
4 20 Njësia qendrore procesorike.Arkitektura e mikroprocesorit zhvillim dialog  
4 21 Rexhistri I mikroprocesorit zhvillim dialog  
4 22 Njësia dirigjuese  zhvillim dialog  
4 23 Njësia artiimetike logjike (ALU) zhvillim dialog  
4 24 Përsëritje e njësive: 20-23 përforcim bashkbis  
4        Dhjetor 25 Format eurdhëresave faza zbatimi dhe f. e kryerjes së ur. zhvillim dialog  
4 26 Operacionet binare dhe të përbëra zhvillim dialog  
5 27 Memoria roli I memories zhvillim dialog  
5 28 Llojet e organizimit të memories zhvillim dialog  
5 29 Organizimi I sistemit memorues zhvillim monolog  
5 30 Memoria regjistruese dhe ruajëse zhvillim dialog  
5 31 Memoria asociative , virtuale zhvillim dialog  
Nr i or Muaji Nr.ren.i orës NJËSIA MËSIMORE Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
6 Janar 32 Memoria e përgjithshme zhvillim dialog                                 Kompjuterët pë vitin e tretë (III)                       Informatika,telekomunikacion,rregullim automatik etj                                                   Klasa dhe kabineti            Shkumsi,tabela,libri,kompjutri,dhe mjetet e nevojshme etj  
6 33 Përsëritje mbi memoriet përforcim bashkbis  
6 34 Nën sistemet hyrëse dalëse.Komponentet hyrëse dalëse zhvillim dialog  
6 35 Interfejsat (ndërmjetësuesit) hyrës dalës zhvillim dialog  
6 36 dirigjimi I të dhënave hyrëse dalëse zhvillim dialog  
6 37 Tastatura, mausi, skeneri, monitori zhvillim dialog  
6 38 Video adapteri zhvillim dialog  
6 39 Përsëritje e njësive: 34-38 përforcim bashkbis  
6 40 Video terminalet zhvillim dialog  
6 Shkurt 41 Printeri si njësi dalëse.Llojet e printerëve zhvillim dialog  
6 42 Principi I punës së printerit zhvillim dialog  
6 43 Plloteri zhvillim dialog  
6 44 Skeneri zhvillim dialog  
6 45 Përsëritje e njësive: 40-44 përforcim bashkbis  
6 46 Llojet e kompjuterit zhvillim dialog  
6 47 Modemi zhvillim dialog  
6 48 Interfejsi për modem përforcim bashkbis  
6 Mars 49 Interfejsi për komunikim asinkron ( të josinkronizuar ) zhvillim dialog  
6 50 Interfejsi për komunikim sinkron zhvillim dialog  
6 51 Përsëritje e njësive: 46-50 zhvillim dialog  
6 52 USB-të.Interpejsi paralel zhvillim dialog  
6 53 Interfejsi dhe adapteri I rrjetit për trans e sinjaleve digjitale zhvillim dialog  
6 54 Rrjetat pë transmetimin e të dhënave përforcim bashkbis  
6 55 Serviset speciale të telekomunikacionit.Posta elektronike zhvillim dialog  
6 56 Mediumi për ruajtjen e të dhënave.Principi I përshkrimit mag zhvillim dialog  
6 Prill 57 përsëritje e njësive: 52-56 zhvillim dialog  
6 58 Kaseta dhe shiriti magn si medium pë rujtjen e të dhënave zhvillim dialog  
6 59 Njësia magnetike e trakës dhe njësia e kasetës zhvillim dialog  
6 60 Disketa si medium për ru.dhn.Organizimi dhe ru.dhn.disk përforcim bashkbis  
6 61 Disku I fort (Hrad disku) zhvillim dialog  
6 62 Kontrolleri I diskut. Kontrolleri DMA zhvillim dialog  
Nr i or Muaji Nr.ren.i orës NJËSIA MËSIMORE Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
  Qershor 63 Disku optik zhvillim dialog                                 Kompjuterët pë vitin e tretë (III)                       Informatika,telekomunikacion,rregullim automatik etj                                                   Klasa dhe kabineti               Shkumsi,tabela,libri,kompjutri,dhe mjetet e nevojshme etj  
  64 Principi I punës s ë diskut optik zhvillim dialog  
  65 Përsëritje e njësive: 61-64 përforcim bashkbis  
  66 Përdorim (qëllimi) I shumfishtë I diskut digjital zhvillim dialog  
  67 Aplikimi I kompjuterit.Të mësuarit e programit. zhvillim dialog  
  68 Dirigjimi I procesit zhvillim dialog  
  69 Mirmbajtja e kompjuterit.  përforcim bashkbis  
  70 Mirmbajtja preventive në mënyrë periodike  zhvillim dialog  
             
           
           
           
           
           
           
           
             
           
           
           
           
           
           
           
             
           
           
           
           
           
           
Nr i or Muaji Nr.ren.i orës NJËSIA MËSIMORE Tipi i orës Metoda e punës Literatura shkencore Korelacioni me lën. Vendi i mbajtjes Mjetet e e punëss Vrejtje
    1 Organizimi dhe mënyra e punës në laborator Ushtrime   në grupe                                 Kompjuterët pë vitin e tretë (III)                       Informatika,telekomunikacion,rregullim automatik etj                                                   Klasa dhe kabineti               Shkumsi,tabela,libri,kompjutri,dhe mjetet e nevojshme etj  
  2 Organizimi dhe mënyra e punës në laborator Ushtrime   në grupe  
  3 Njohja me paisjet (mjetet e punës) Ushtrime   në grupe  
  4 Njohja me paisjet (mjetet e punës) Ushtrime   në grupe  
  5 Mirëmbajtja e kompjuterit Ushtrime   në grupe  
  6 Mirëmbajtja e kompjuterit Ushtrime   në grupe  
  7 Mirëmbajtja e kompjuterit Ushtrime   në grupe  
  8 Veprimi i kompjuterit:modulet lokalizuese dhe testimi Ushtrime   në grupe  
    9 Veprimi i kompjuterit:modulet lokalizuese dhe testimi Ushtrime   në grupe  
  10 Veprimi i kompjuterit:modulet lokalizuese dhe testimi Ushtrime   në grupe  
  11 Monitori dhe tastiera  Ushtrime   në grupe  
  12 Monitori dhe tastiera  Ushtrime   në grupe  
  13 Monitori dhe tastiera  Ushtrime   në grupe  
  14 Video terminali Ushtrime   në grupe  
  15 Video terminali Ushtrime   në grupe  
  16-17 Njësia e disketës Ushtrime   në grupe  
    18-19 Njësia e diskut.Kontrolleri i diskut dhe i disketës Ushtrime   në grupe  
  20 Njësia e shiritit magnetik Ushtrime   në grupe  
  21 Njësia e shiritit magnetik Ushtrime   në grupe  
  22 Njësia e shiritit magnetik Ushtrime   në grupe  
  23 Printeri. Modemi Ushtrime   në grupe  
  24 Printeri. Modemi Ushtrime   në grupe  
  25 Printeri. Modemi Ushtrime   në grupe  
  26 Lidhja e njësive të kompjuterit Ushtrime   në grupe  
    27 Lidhja e njësive të kompjuterit Ushtrime   në grupe  
  28 Lidhja e njësive të kompjuterit Ushtrime   në grupe  
  29-30 Përdorimi i komandave të MS-Dosit Ushtrime   në grupe  
  31-32 Sistemi operativ i rrjetave Ushtrime   në grupe  
  33 Kyqja e kompjuterve në rrjet Ushtrime   në grupe  
  34 Kyqja e kompjuterve në rrjet Ushtrime   në grupe  
  35 Kyqja e kompjuterve në rrjet Ushtrime   në grupe  

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=