WwW.Alidauti.tk
  -Temat e Matures
 

Temat për punim të maturës për vitin shkollor 2015/2016 nga lënda Bazat e rregullimit automatik

 

 1. Disa  shembuj te automatizimit   
 2. Shendrusit mates te temperatures
 3. Perforcuesit pneumatik
 1. Regullatoret(PDI)proporcional,diferencial dhe integral
 2. Paisjet per sinjalizim ne rregullimin automatik
 3. Komandimi nga baza qendrore ne rregullimin automatik
 4. Lidhja e kompjuterit me proceset e rregullimit automatik
 5. Komandimi dhe dirigjimi numerik i makinave
 6. Mesazhet (SMS)ne rregullimin automatik

Profesor: Ali Dauti

 

Temat për punim të maturës për vitin shkollor 2015/2016 nga lënda Bazat e rregullimit automatik

 

1.      Elementet e sistemit te rregullimit automatik

2.      Shendrruesit mates 

3.      Përforcuesit hidraolik

4.      Programatoret e kombinuar

5.      Elementet e mbrojtjes ne stabilimentet shperndarese

6.      Analiza e sistemit ne rregullimin automatik

7.      Proceset e komandimit ne sistemet digjitale te dirigjimit

8.      (PLC)ne rregullimin automatik

9.      Skada e sistemit te prodhimit

10.  Sistemi i mbrojtjes ne rregullimin automatik dhe sinjalizimi i defektit

            Profesor: Vaid Aliu

 


 Temat...2014-2015

 1. Kompjuteret ne industrin robotike

2.                2       Aplikimi i kompjuterëve ne proceset fleksibile teknologjike

3.                 3           Detektori i sinjalit te gabimit

 1. Paisjet indirekte egzekutuese
 2. Servo motoret ne rregullimin automatik
 3. Funksionet Transmetuese
 4. Rregullatoret Kontiunal
 5. Diagrami i Bodit
 6. Perforcuesit hidrolik dhe pneumatik
 7. Shendrruesit e shtypjes dhe temperatures

Profesor: Ali Dauti

 

Temat për punim të maturës për vitin shkollor 2013/2014 nga lënda Bazat e rregullimit automatik

 

1.       Paisjet Komanduese dhe Sinjalizuese te nxemja qendrore 

2.       Komandimi  numerik  i Makinave  CNC

3.       Përdorimi i PLC-së

4.       Aplikimi i senzorve

5.       Shendrruesit numerik te rrotollimeve

6.       Bllok-skema e sistemit te dirigjimit automatik

7.       Njoftimi me te arriturat e proqesve te automatizimit

8.       Senzoret Automobilistik dhe komunikacion

9.       Kontaktori dhe relet ne rregullimin automatik

10.   Rregullimi i shpejtsise  per mes Frekuences

            Profesor: Vaid Aliu

            Temat për punim të maturës për vitin shkollor 2014/2015 nga lënda Instalimet elektrike dhe ndricimet

 

 1.  Punimi i instalimit telefonik

2.            2  Siguresat elektrike

 1. Materjali per ndertimin e percueseve dhe shenimi i percuesve
 2. Materjali Elektroinstales
 3. Zbatimi i ndricimit elektrik

Profesor: Ali Dauti

                             

 


Temat e diplomës për punimin shtëpiak të maturës

Temat për punim të maturës për vitin shkollor 2013/2014 nga lënda Bazat e rregullimit automatik

 

 1. Lidhja e kompjuterit dhe procesit                            
 2. Kushtet themelore te stabilitetit
 3. Hyrja ne pune ne sistemet SKADA
 4. Elementet mbrojtse ne stabilimentet  shperndarse    
 5. Shendrruesit e numrit te rrotullimit te EM
 6. Telefonat celular PLC

Profesor: Ali Dauti

 

Temat për punim të maturës për vitin shkollor 2013/2014 nga lënda Bazat e rregullimit automatik

 

1.       Aplikimi i kompjuterëve ne proceset fleksibile teknologjike

2.       Kompjuteret digjital dhe lidhshmëria e tyre

3.       Veprimet ne rregullimin automatik

4.       Motoret e rrymes njekahor ne elementet ekzekutive te rregullimit automatik

5.       Perforcuesit ne automatizim

6.       Shendrruesit ne automatizim

            Profesor: Vaid Aliu

Temat për punim të maturës për vitin shkollor 2013/2014 nga lënda Bazat e rregullimit automatik

                                          PRIVATISTAT

             

1.       Përdorimi i PLC-së në teknologji

2.       Paisjet për qarqe automatike dhe sinjalizuese

3.       Pershkrimi i stabilitetit me Diagrami i Bodit                        

4.       Detektori i sinjalit te gabimit

5.      Kontaktoret ne pllaka elektronike

6.      Rregullimi i frekuences ne rrjet elektro energjetik

Profesor : Ali Dauti dhe Vaid Aliu        me25-02-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat për punim të maturës për vitin shkollor 2012/2013 nga lënda Bazat e rregullimit automatik.
       1. Kompjuterët në industrin robotike

       2. Aplikimi i kompjuterëve në sistemet teknologjike

3.Komandimi elektromekanik përmes kontaktorve dhe releve

4.Paisjet për sinjalizim në rregullimin automatikë

5.Servomotorët në rregullimin automatikë

6.Organizimi i sistemeve të kombinuara në rregullimin automatikë

Profesor: Ali Dauti

Temat për punim të maturës për vitin shkollor 2012/2013 nga lënda Bazat e rregullimit automatik

                       1.  Detektori i sinjalit të gabimit

2. Paisjet teknike ekzekutuse

3.Gjeneratorët energjetik,mbajtja konstante e frekuencës

4,Procesi dhe dirigjimi në sisteme digjitale të rregullimit automatikë

5.Aplikimi i kompjuterve digjital në dirigjimin e proceseve

6.Dirigjimi numerik i makinave

Profesor: Vaid Aliu 

 


11.02 2013. Bujanoc.
 

Lënda: Bazat e rregullimit automatik- kl.IV-7-8 viti shkollor 2011/2012

 1.Llojet e rregullatoreve                                       
 2.Konfiguracioni i hardverit  .                                                                                   3.Rregullimi automatik i rrjedhjes                                                                                 4.Funksioni transmetues                                                                    
 
5. Bllok skema strukturale e sistemit te derigjimit aut.                      
6.Modemet e simensit                                     
7.Njoftimi me te arriturat e proceseve te automatizuara...                         
8. Shendrruesit mates                                    
9.Shendrruesit e shtypjes dhe temperatures                        
10.Shendrruesit mates te numrit te rrotullimit                    
11.Frekuencat kohore te detektorit                               
12.Perforcuesit ne automatik                                          
13.Diagrami i Bodit                                                         
14.Telefonia mobile dhe PLC                

                                                       
 prof. Ali Dauti  . Vaid Aliu

          Data:
25.01.2012 Bujanoc      
        Profesor i lëndës: Ali Dauti
 

 
 
…………………………………………
TEMAT E DIPLOMES PER PRIVATISTA   2009/2010- AKTIVI I EKEKTROS
PROGRAMIM
1.Programi I orjentuar në objekte .                              
2.Konstruktorët.
EKELTROTËRHEQJA DHE MJETET TËRHEQSE
1-Dirigjimi dhe mbrojtja e dizell motrove.
2-Dirigjimi dhe mbrojtja e funksionave të posaçme të lokomtivës.
BAZAT E RREGULLIMIT AUTOMATIK
1-Karkteristikat dinamike të disa elementeve të rregullimit automatic.
2- Paisjet për qarqe automatike.
NGASJET ELEKTROMOTORIKE
1-Llojet e ngarkesave.
2-Rregullimi I shpejtis I motoreve asisinkron gjat ndrrimit të frekuencës me ndihmën e tiristorve .
KOMPJUTER ËT
 1-Memorjet themelore                         2-Proçesorët   dhe mikroproçesorët
3-Magjistralja e kompjuterit                  4-Bllok-skema kompjuterit
APARTET DHE PAISJET ELEKTRIKE
1-Konzollat
2-Ndarja dhe llojet e burimeve të energjis elektrike
INSTALIMET ELEKTRIKE DHE NDRICIMET
1-Ndikimi i rrymës elektrike.
2- Kontrollimi i rregullsis së instalimit elektrik.
MAKINAT ELEKTRIKE NË AUTOMJETE
1-Starterët dhe montimi
2-Klima sistemet në automjete
             TEMAT E DIPLOMES PER VITIN SHKOLLORE 2009/2010-AKTIVI ELEKTROS

Lënda:  Bazat e rregullimit automatik
1.Konfiguracioni i hardverit
2.Rregullimi i shpejtësis së motorëve me ndihmën e tiristorëve impulsiv
3.Rroli dhe rëndësia e rregullatorit
4.Funksioni trensmetues
5.Bllok skema stukturale e sistemit të dirigjimit automatik
6.Shëndrruesit mates
7.Kuptimi i dirigjimit dhe rregullimit
8.Procesori qendror dhe principet drejtuese programuese
9.Komandimi perms kontrrolluesve logjik
10.Struktura (PLC ) kontrollert logjik të programuar

Prof.i lëndës: Ali Dauti
                        Vaid Aliu
 
 
Planprogrami i msimit shtusë     -   viti 2010-2011
Aplikimi i kompjuterëve në elektroteknikë kl II/7-8
 1.Hyrja…………………………………………………………………………………………………..1 or
2.Struktura e kompjuterit   ………………………………………………………………….. 1 or
3.Rrjeti  kompjuterik ………………………………………………………………………………1 or
4.Interneti  …………………………………………………………………………………………… 1 or
5.Formatizimi i tabelave me Microsoft Excel ………………………………………….1 or
6.Elementet e punës në dritaren e Power Point …………………………………….1 or
7.Vizatimi I skemave elektrike me Multisim…………………………………………….1 or    7+7=14 or
Bazat e rregullimit automatik - kl .IV/7
1.Kuptimi i automatizimit ……………………………………………………………………….1 or
2.Rregullimi automatikë I madhësive të proqesit……………………………………1 or
3.Kontrollerët logjikë………………………………………………………………………………1 or
4.Rregullatorët ……………………………………………………………………………………….1 or
5.Kompjuterët Digjitale ………………………………………………………………………….1 or      5 0r
Kompjuterët kl.III/7/8
1.Hyrje ……………………………………………………………………………………………………1 or
2.Struktura e kompjuterit ……………………………………………………………………….1 or
3.Kodet ……………………………………………………………………………………………………1 or
4.Proqesorët……………………………………………………………………………………………1 or
5.Memoriet……………………………………………………………………………………………..1 or
6.Rrjetet Kompjuterike ……………………………………………………………………………1 or
7.Njësit hyrse dhe dalëse ………………………………………………………………………..1 or
8.Mikroprocesorët dhe mikro kompjuterët…………………………………………….1 or     8+8=16 or
14+16+5=35 or       
                              Prof.Ali Dauti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=